Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

sodeep
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viaegocentricgirl egocentricgirl
sodeep
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viaegocentricgirl egocentricgirl

March 12 2018

sodeep
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viapsychojunkie psychojunkie
sodeep
3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viapsychojunkie psychojunkie

February 20 2018

sodeep
3839 c05c 500
Reposted fromtfu tfu viamarcinmarcin marcinmarcin

February 17 2018

sodeep
9680 2664
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
sodeep
5908 5bfd 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

December 23 2017

sodeep
8485 ce99 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaszydera szydera
sodeep
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaszydera szydera
sodeep
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
sodeep
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

November 30 2017

sodeep
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viapsychojunkie psychojunkie

November 02 2017

0177 40fb 500

Bent Down (Otto Benesch)”, 1914, Egon Schiele.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawrazliwosci wrazliwosci
sodeep
2115 451e
proszę!

October 24 2017

sodeep
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viasadeyes sadeyes
sodeep
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viadarkanes darkanes

September 29 2017

sodeep
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
sodeep
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl